HKSSF.ORG.HK  >  HKSSRC  >  Table Tennis
 
 
 
2017-2018:  | Division One | Division Two | Division Three (HK)
   | Division Three (Kln) Girls | Division Three (K1) Boys | Division Three (K2) Boys | Division Three (K3) Boys |
 
 
 
Table Tennis - Division One
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. DBS (18) 1. DBS (54)
2. La Salle (14) 2. La Salle (14) 2. La Salle (14) 2. La Salle (42)
3. Ying Wa (12) 3. Ying Wa (12) 3. Queen's (12) 3. Ying Wa (32)
4. Wah Yan-HK (10) 4. St. Paul's Coed (10) 4. St. Joseph's (10) 4. Queen's (26)
5. Queen's (8) 5. Laws Foundation (8) 5. Wah Yan-Kln (8) 5. St. Joseph's (22)
5. Fukien-KT (8) 5. Wah Yan-Kln (8) 5. Ying Wa (8) 5. Wah Yan-Kln (22)
6. Wah Yan-Kln (6) 6. St. Joseph's (6) 6. Fukien-KT (6) 7. Wah Yan-HK (20)
6. St. Joseph's (6) 6. Queen's (6) 6. Wah Yan-HK (6) 8. Fukien-KT (17)
7. Chinese Foundation (4) 7. Wah Yan-HK (4) 7. Chinese Foundation (4) 8. St. Paul's Coed (17)
7. St. Paul's Coed (4) 7. Chinese Foundation (4) 7. Laws Foundation (4) 10. Laws Foundation (15)
8. Sing Yin (3) 8. Fukien-KT (3) 8. Sing Yin (3) 11. Chinese Foundation (12)
8. Laws Foundation (3) 8. Sing Yin (3) 8. St. Paul's Coed (3) 12. Sing Yin (9)
               
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Heep Yunn (18) 1. DGS (18) 1. DGS (18) 1. DGS (50)
2. DGS (14) 2. Heep Yunn (14) 2. Heep Yunn (14) 2. Heep Yunn (46)
3. Chinese Foundation (12) 3. St. Paul's Coed (12) 3. Maryknoll Convent (12) 3. St. Paul's Coed (30)
4. Good Hope (10) 4. Chinese Foundation (10) 4. St. Paul's Coed (10) 4. Chinese Foundation (28)
5. Fukien-KT (8) 5. Maryknoll Convent (8) 5. Good Hope (8) 5. Good Hope (26)
5. St. Paul's Coed (8) 5. Good Hope (8) 5. True Light Mid Sch (8) 6. Maryknoll Convent (24)
6. St. Paul's Convent (6) 6. Fukien-KT (6) 6. Chinese Foundation (6) 7. Fukien-KT (20)
6. Cheung Chuk Shan (6) 6. St. Stephen's Girls' (6) 6. Fukien-KT (6) 8. True Light Mid Sch (15)
7. Wa Ying (4) 7. True Light Mid Sch (4) 7. St. Paul's Convent (4) 9. St. Paul's Convent (14)
7. Maryknoll Convent (4) 7. St. Paul's Convent (4) 7. St. Stephen's Girls' (4) 10. St. Stephen's Girls' (13)
8. True Light Mid Sch (3) 8. Wa Ying (3) 8. Cheung Chuk Shan (3) 11. Cheung Chuk Shan (12)
8. St. Stephen's Girls' (3) 8. Cheung Chuk Shan (3) 8. Wa Ying (3) 12. Wa Ying (10)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Two
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Wa Ying (18) 1. Cheung Chuk Shan (18) 1. Cheung Chuk Shan (18) 1. Cheung Chuk Shan (50)
2. Cheung Chuk Shan (14) 2. St. Paul's College (14) 2. St. Paul's College (14) 2. St. Paul's College (32)
3. Heung To-TKO (12) 3. SKH Tang Shiu Kin (12) 3. Chan Sui Ki (12) 3. Wa Ying (30)
4. Munsang-HK (10) 4. K. T. Maryknoll (10) 4. Logos (10) 4. SKH Tang Shiu Kin (26)
5. K. T. Maryknoll (8) 5. Wa Ying (8) 5. SKH Tang Shiu Kin (8) 5. Chan Sui Ki (22)
5. HKUGA (8) 5. St. Mark's (8) 5. Ngan Po Ling (8) 5. K. T. Maryknoll (22)
5. St. Joseph's A/C (8) 5. Ngan Po Ling (8) 5. Hoi Ping (8) 7. HKUGA (20)
5. St. Louis (8) 5. Ho Nam Kam (8) 5. St. Stephen's Stanley (8) 8. Ngan Po Ling (19)
6. SKH Tang Shiu Kin (6) 6. HKUGA (6) 6. HKUGA (6) 9. Hoi Ping (18)
6. Chan Sui Ki (6) 6. Hoi Ping (6) 6. Creative (6) 9. Heung To-TKO (18)
6. Ho Nam Kam (6) 7. Logos (4) 7. K. T. Maryknoll (4) 11. Logos (17)
6. G. T. College (6) 7. Sun Kei (4) 7. Wa Ying (4) 11. Ho Nam Kam (17)
7. Hoi Ping (4) 7. G. T. College (4) 7. G. T. College (4) 13. Munsang-HK (16)
7. St. Stephen's Stanley (4) 7. Chan Sui Ki (4) 7. St. Joseph's A/C (4) 14. St. Stephen's Stanley (15)
7. St. Paul's College (4) 7. St. Louis (4) 7. Sun Kei (4) 14. St. Joseph's A/C (15)
8. Sun Kei (3) 8. St. Joseph's A/C (3) 8. Munsang-HK (3) 14. St. Louis (15)
8. Logos (3) 8. Creative (3) 8. St. Louis (3) 17. G. T. College (14)
8. Ngan Po Ling (3) 8. Heung To-TKO (3) 8. St. Mark's (3) 18. Sun Kei (11)
  Creative (DNP) 8. Munsang-HK (3) 8. Heung To-TKO (3) 18. St. Mark's (11)
    8. St. Stephen's Stanley (3) 8. Ho Nam Kam (3) 20. Creative (9)
               
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. St. Paul's Sec (18) 1. Laws Foundation (18) 1. Sacred Heart (18) 1. St. Paul's Sec (34)
2. St. Catharine's (14) 2. True Light Girls' (14) 2. Holy Trinity (14) 2. Sacred Heart (32)
3. Belilios (12) 3. HKUGA (12) 3. St. Paul's Sec (12) 3. HKUGA (30)
4. HKUGA (10) 4. Sacred Heart (10) 4. St. Catharine's (10) 4. St. Catharine's (27)
5. True Light Girls' (8) 5. Marymount (8) 5. Marymount (8) 4. Laws Foundation (27)
5. Marymount (8) 5. Belilios (8) 5. HKUGA (8) 6. True Light Girls' (25)
6. Laws Foundation (6) 6. St. Mark's (6) 6. Ying Wa Girls' (6) 7. Holy Trinity (24)
6. St. Clare's (6) 6. Ying Wa Girls' (6) 7. St. Clare's (4) 7. Marymount (24)
6. Ying Wa Girls' (6) 6. Holy Trinity (6) 7. Logos (4) 7. Belilios (24)
7. Tsung Tsin Christian (4) 7. St. Paul's Sec (4) 7. Belilios (4) 10. Ying Wa Girls' (18)
7. Holy Trinity (4) 7. Tsung Tsin Christian (4) 8. Laws Foundation (3) 11. St. Clare's (14)
7. Sacred Heart (4) 7. St. Clare's (4) 8. True Light Girls' (3) 12. Logos (10)
8. St. Stephen's Stanley (3) 8. St. Stephen's Stanley (3) 8. St. Stephen's Stanley (3) 13. St. Stephen's Stanley (9)
8. Logos (3) 8. Logos (3)   Choi Kai Yau (W/D) 14. Tsung Tsin Christian (8)
    8. St. Catharine's (3)   Tsung Tsin Christian (W/D) 15. St. Mark's (6)
              Choi Kai Yau (0)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Three (Hong Kong)
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Hon Wah (18) 1. Hon Wah (18) 1. Chong Gene Hang (18) 1. Hon Wah (48)
2. Lui Ming Choi (14) 2. Lau Wing Sang (14) 2. Raimondi (14) 2. Lau Wing Sang (28)
3. Fukien-SSW (12) 3. Victoria Shanghai (12) 3. Hon Wah (12) 3. Chong Gene Hang (24)
4. Lee Ching Dea (10) 4. Lingnan (10) 4. SKW Sec (10) 4. Raimondi (23)
5. Salesian (8) 5. Pui Kiu (8) 5. Chinese Women (8) 5. Henrietta (22)
5. Aberdeen Tech (8) 5. Aberdeen Baptist (8) 5. Lingnan Hang Yee (8) 6. Salesian (20)
5. Henrietta (8) 5. Tang King Po-HK (8) 5. Lau Wing Sang (8) 6. Lui Ming Choi (20)
5. Clementi (8) 5. Henrietta (8) 5. King's (8) 8. Fukien-SSW (19)
6. Chinese Women (6) 6. Salesian (6) 6. Wesley (6) 9. Chinese Women (18)
6. Wu Cheng-Chung (6) 6. Aberdeen Tech (6) 6. C. Lutheran-NP (6) 9. Aberdeen Tech (18)
6. Raimondi (6) 6. Chong Gene Hang (6) 6. SKW East (6) 9. Victoria Shanghai (18)
6. Victoria Gov't (6) 6. Singapore Int'l (6) 6. Henrietta (6) 12. Aberdeen Baptist (17)
6. Cognitio-HK (6) 6. Clementi (6) 6. Victoria Gov't (6) 12. Tang King Po-HK (17)
6. Victoria Shanghai (6) 6. Wesley (6) 6. Aberdeen Baptist (6) 12. Clementi (17)
6. Lau Wing Sang (6) 6. Cognitio-HK (6) 6. Tang King Po-HK (6) 15. Victoria Gov't (16)
6. Yu Chun Keung-2 (6) 7. Chinese Women (4) 7. Fukien-SSW (4) 15. Cognitio-HK (16)
7. Singapore Int'l (4) 7. St. Joan of Arc (4) 7. Lingnan (4) 17. Lingnan (14)
8. Chan Pak Sha (3) 7. Victoria Gov't (4) 7. Pui Ying (4) 17. Lee Ching Dea (14)
8. Caritas Marden (3) 7. Lee Ching Dea (4) 7. Cognitio-HK (4) 19. Singapore Int'l (13)
8. Aberdeen Baptist (3) 7. Caritas Marden (4) 7. Aberdeen Tech (4) 20. C. Lutheran-NP (12)
8. St. Joan of Arc (3) 7. Lingnan Hang Yee (4) 7. West Island (4) 20. Pui Kiu (12)
8. Tang King Po-HK (3) 7. King's (4) 7. Chinese Int'l (4) 20. King's (12)
8. St. Peter's (3) 8. Raimondi (3) 8. Singapore Int'l (3) 20. Lingnan Hang Yee (12)
8. Wong Fung Ling (3) 8. Kiangsu-Chekiang (3) 8. Independent Sch (3) 20. Wesley (12)
8. C. Lutheran-NP (3) 8. West Island (3) 8. St. Peter's (3) 25. SKW Sec (10)
9. Methodist-FH (2) 8. Lui Ming Choi (3) 8. St. Stephen's Church (3) 26. West Island (9)
9. West Island (2) 8. Fukien-SSW (3) 8. Lui Ming Choi (3) 27. Caritas Marden (7)
9. Pui Kiu (2) 8. C. Lutheran-NP (3) 8. Clementi (3) 27. St. Joan of Arc (7)
9. St. Stephen's Church (2)   Island (DNP) 9. Island (2) 29. St. Peter's (6)
  King's (DNP)   Chinese Int'l (DNP) 9. Chan Pak Sha (2) 29. SKW East (6)
  Lingnan (DNP)   HK Int'l (DNP) 9. Pui Kiu (2) 29. Wu Cheng-Chung (6)
  HK Int'l (DNP)   South Island (DNP)   Salesian (6) 29. Yu Chun Keung-2 (6)
  Island (DNP)   Methodist-FH (DNP)   Methodist-FH (DNP) 33. St. Stephen's Church (5)
  South Island (DNP)         33. Chan Pak Sha (5)
  Chinese Int'l (DNP)         35. Chinese Int'l (4)
  Chan Nam Cheong (DNP)         35. Pui Ying (4)
            37. Independent Sch (3)
            37. Kiangsu-Chekiang (3)
            37. Wong Fung Ling (3)
            40. Island (2)
            40. Methodist-FH (2)
              Chan Nam Cheong (0)
              HK Int'l (0)
              South Island (0)
               
               
               
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Canossa (18) 1. Chinese Women (18) 1. Canossa (18) 1. Canossa (42)
2. Chinese Women (14) 2. Lingnan Hang Yee (14) 2. Singapore Int'l (14) 2. SKH Tang Shiu Kin (32)
3. SKH Tang Shiu Kin (12) 3. Lau Wing Sang (12) 3. Henrietta (12) 2. Chinese Women (32)
4. Lau Wing Sang (10) 4. SKH Tang Shiu Kin (10) 4. SKH Tang Shiu Kin (10) 4. Lau Wing Sang (26)
5. Lee Ching Dea (8) 5. Munsang-HK (8) 5. Cognitio-HK (8) 5. Lingnan Hang Yee (22)
5. Hotung (8) 6. Cognitio-HK (6) 5. Lingnan Hang Yee (8) 6. Cognitio-HK (18)
5. Munsang-HK (8) 6. Canossa (6) 6. Independent Sch (6) 7. Munsang-HK (16)
5. C. Lutheran-NP (8)   Hotung (DNP) 7. Lau Wing Sang (4) 8. Singapore Int'l (14)
6. Fukien-SSW (6)   Chinese Int'l (DNP)   West Island (DNP) 9. Henrietta (12)
6. Lui Ming Choi (6)   Korean Int'l (DNP)   South Island (DNP) 10. C. Lutheran-NP (8)
6. Wesley (6)   West Island (DNP)   Chinese Int'l (DNP) 10. Hotung (8)
6. Li Fook Hing (6)   South Island (DNP)     10. Lee Ching Dea (8)
7. Cognitio-HK (4)   HK Int'l (DNP)     13. Independent Sch (6)
7. Chinese Int'l (4)         13. Fukien-SSW (6)
  South Island (DNP)         13. Li Fook Hing (6)
  HK Int'l (DNP)         13. Lui Ming Choi (6)
  Island (DNP)         13. Wesley (6)
  West Island (DNP)         18. Chinese Int'l (4)
  Henrietta (DNP)           HK Int'l (0)
              Island (0)
              Korean Int'l (0)
              South Island (0)
              West Island (0)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Three (Kowloon) Girls
       
Girls A Grade Girls B Grade Girls C Grade Girls Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. St. Mary's (18) 1. Ho Yam Tong (18) 1. Wong Wha San (18) 1. G. T. College (26)
2. Chang Pui Chung (14) 2. Carmel (14) 2. PLK Ho Yuk Ching (14) 2. Ho Yam Tong (24)
3. Pui Ching (12) 3. Sun Kei (12) 3. Heung To-THT (12) 3. St. Mary's (21)
4. G. T. College (10) 4. PLK Tong Nai Kan (10) 4. G. T. College (10) 4. QES (20)
5. Holy Family (8) 5. U. Christian-THT (8) 5. Ngan Po Ling (8) 5. Heung To-THT (18)
5. QES (8) 5. Evangel (8) 5. King Ling (8) 5. Wong Wha San (18)
5. Heung To-TKO (8) 5. Creative (8) 5. Methodist (8) 7. Carmel (17)
6. Maryknoll Fathers' (6) 5. Li Kwok Po (8) 5. Leung Shek Chee (8) 8. Leung Shek Chee (16)
6. PLK K. T. Chong (6) 6. Maryknoll Fathers' (6) 6. Ho Yam Tong (6) 9. Sun Kei (15)
6. Cheng Yu Tung (6) 6. QES (6) 6. Wong Tai Shan (6) 10. Tak Oi (14)
6. Ming Yin (6) 6. Yu Chun Keung (6) 6. Hoi Ping (6) 10. Holy Family (14)
6. Chang Ming Thien (6) 6. Lutheran (6) 6. Heung To-TKO (6) 10. Heung To-TKO (14)
6. Pooi To (6) 6. G. T. College (6) 6. Tak Oi (6) 10. PLK Ho Yuk Ching (14)
6. Tak Oi (6) 6. Bishop Hall Jubilee (6) 6. Holy Family (6) 10. Chang Pui Chung (14)
7. Lutheran (4) 6. Newman (6) 7. QualiEd (4) 15. Ngan Po Ling (13)
7. Heung To-THT (4) 7. Kit Sam (4) 8. Our Lady Rosary (3) 15. PLK No.1 (13)
7. Kit Sam (4) 8. Hoi Ping (3) 8. Sun Kei (3) 15. Lutheran (13)
7. Cognitio-Kln (4) 8. Nam Wah (3) 8. St. Mary's (3) 15. Cheng Yu Tung (13)
7. Newman (4) 8. Tsoi Kung Po (3) 8. Yu Chun Keung (3) 19. Newman (12)
7. Leung Shek Chee (4) 8. Pooi To (3) 8. Li Kwok Po (3) 19. Maryknoll Fathers' (12)
7. Carmel Divine Grace (4) 8. Cognitio-Kln (3) 8. Lutheran (3) 19. Pui Ching (12)
8. Kwun Tong Sec (3) 8. Law Chan Chor Si (3) 8. Carmel (3) 22. Pooi To (11)
8. Delia-GP (3) 8. PLK No.1 (3) 8. Ho Nam Kam (3) 22. Li Kwok Po (11)
8. Yuen Yuen Institute (3) 8. Tseung Kwan O Gov't (3) 8. Ming Kei (3) 24. Wong Tai Shan (10)
8. Nam Wah (3) 9. King Ling (2) 9. Newman (2) 24. King Ling (10)
8. Wong Tai Shan (3) 9. Heung To-THT (2) 9. Ming Yin (2) 24. Carmel Divine Grace (10)
8. Ngan Po Ling (3) 9. Ngan Po Ling (2) 9. Cognitio-Kln (2) 24. PLK Tong Nai Kan (10)
9. Our Lady Rosary (2) 9. Maryknoll Sec (2) 9. Pooi To (2) 28. Cognitio-Kln (9)
  PLK No.1 (6) 9. Tak Oi (2) 9. China Holiness (2) 28. Hoi Ping (9)
  Ho Lap (6) 10. Wong Tai Shan (1) 9. Law Chan Chor Si (2) 28. Yu Chun Keung (9)
  Creative (DNP)   Cheng Yu Tung (6) 10. Chang Ming Thien (1) 31. Ming Yin (8)
  Holy Carpenter (DNP)   Leung Shek Chee (4) 10. Cheng Yu Tung (1) 31. Kit Sam (8)
  Ming Kei (DNP)   Heung To-TKO (DNP) Carmel Divine Grace (6) 31. Methodist (8)
      Chang Ming Thien (DNP) QES (6) 31. Creative (8)
      Our Lady Rosary (DNP) PLK No.1 (4) 31. Evangel (8)
      Ming Yin (DNP)   Creative (DNP) 31. U. Christian-THT (8)
      Methodist (DNP)   Wing Kwong (DNP) 37. Chang Ming Thien (7)
          Pui Ching (DNP) 38. Nam Wah (6)
            38. Bishop Hall Jubilee (6)
            38. Ho Lap (6)
            38. PLK K. T. Chong (6)
            42. Our Lady Rosary (5)
            42. Law Chan Chor Si (5)
            44. QualiEd (4)
            45. Ho Nam Kam (3)
            45. Ming Kei (3)
            45. Tsoi Kung Po (3)
            45. Tseung Kwan O Gov't (3)
            45. Delia-GP (3)
            45. Yuen Yuen Institute (3)
            45. Kwun Tong Sec (3)
            52. China Holiness (2)
            52. Maryknoll Sec (2)
              Holy Carpenter (0)
              Wing Kwong (0)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Three (Kowloon One) Boys
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Choi Kai Yau (18) 1. Maryknoll Fathers' (18) 1. Carmel Divine Grace (18) 1. Maryknoll Fathers' (34)
2. QES (14) 2. U. Christian-KE (14) 2. Choi Kai Yau (14) 2. Choi Kai Yau (32)
3. Po Kok Sec (12) 3. Wong Wha San (12) 3. Maryknoll Fathers' (12) 3. QES (30)
4. Yu Chun Keung (10) 4. CSW Cath (10) 4. CSW Cath (10) 4. CSW Cath (28)
5. Li Kwok Po (8) 5. C. Lutheran (8) 5. U. Christian-KE (8) 4. Po Kok Sec (28)
5. Homantin Gov't (8) 5. Po Kok Sec (8) 5. QES (8) 6. Carmel Divine Grace (24)
5. Tsoi Kung Po (8) 5. QES (8) 5. King Ling (8) 7. U. Christian-KE (22)
5. CSW Cath (8) 5. Canaan (8) 5. Po Kok Sec (8) 8. Tsoi Kung Po (20)
6. Kwun Tong Sec (6) 6. Homantin Gov't (6) 6. St. Bonaventure (6) 9. Homantin Gov't (18)
6. Jockey Club (6) 6. Tsoi Kung Po (6) 6. Tsoi Kung Po (6) 9. Wong Wha San (18)
6. Wong Wha San (6) 7. King Ling (4) 7. China Holiness (4) 11. Yu Chun Keung (16)
6. Carmel Divine Grace (6) 7. Kwun Tong Sec (4) 7. Ng Wah (4) 12. King Ling (15)
7. Po Chiu Cath (4) 7. U. Christian-THT (4) 7. Li Kwok Po (4) 12. Li Kwok Po (15)
7. Maryknoll Fathers' (4) 7. Carmel (4) 7. Homantin Gov't (4) 14. Kwun Tong Sec (12)
7. China Holiness (4) 7. Heep Woh (4) 7. Chang Pui Chung (4) 15. China Holiness (11)
8. CMA Sec (3) 8. Shing Tak (3) 8. U. Christian-THT (3) 15. C. Lutheran (11)
8. King Ling (3) 8. Li Kwok Po (3) 8. Yu Chun Keung (3) 17. Po Chiu Cath (9)
  U. Christian-THT (DNP) 8. China Holiness (3) 8. Po Chiu Cath (3) 18. St. Bonaventure (8)
    8. Yu Chun Keung (3) 8. C. Lutheran (3) 18. Canaan (8)
    8. Ng Wah (3) 9. Kwun Tong Sec (2) 20. Ng Wah (7)
    9. St. Bonaventure (2) 9. Carmel (2) 20. U. Christian-THT (7)
    9. Po Chiu Cath (2)   Canaan (DNP) 22. Carmel (6)
            22. Jockey Club (6)
            24. Chang Pui Chung (4)
            24. Heep Woh (4)
            26. Shing Tak (3)
            26. CMA Sec (3)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Three (Kowloon Two) Boys
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Wong Fut Nam (18) 1. Queen Maud (18) 1. Queen Maud (18) 1. Queen Maud (36)
2. PLK Ho Yuk Ching (14) 2. Bishop Hall Jubilee (14) 2. Lutheran (14) 2. PLK Ho Yuk Ching (30)
3. Ho Lap (12) 3. Ho Yam Tong (12) 3. Ho Yam Tong (12) 3. Ho Yam Tong (27)
4. Tsung Tsin Christian (10) 4. Tseung Kwan O Gov't (10) 4. Ho Lap (10) 4. Ho Lap (26)
5. PLK No.1 (8) 5. PLK Ho Yuk Ching (8) 5. Choi Hung (8) 5. Lutheran (25)
5. Chang Ming Thien (8) 5. Wong Tai Shan (8) 5. PLK Ho Yuk Ching (8) 6. Tsung Tsin Christian (22)
5. Wong Tai Shan (8) 5. Lutheran (8) 5. Mong Man Wai (8) 7. Choi Hung (20)
5. QualiEd (8) 5. Heung To-THT (8) 5. PLK No.1 (8) 7. Bishop Hall Jubilee (20)
6. Choi Hung (6) 6. Choi Hung (6) 6. William Booth (6) 9. Wong Tai Shan (19)
6. Wai Kiu (6) 6. Tsung Tsin Christian (6) 6. Chang Ming Thien (6) 10. Mong Man Wai (18)
7. Mong Man Wai (4) 6. Methodist (6) 6. Tsung Tsin Christian (6) 10. Chang Ming Thien (18)
7. Kei To (4) 6. Mong Man Wai (6) 6. Bishop Hall Jubilee (6) 10. Wong Fut Nam (18)
7. Methodist (4) 7. Cheng Yu Tung (4) 7. Kei To (4) 13. PLK No.1 (16)
7. Newman (4) 7. Newman (4) 7. Ming Kei (4) 14. Heung To-THT (15)
7. Heung To-THT (4) 7. Ho Lap (4) 7. Pooi Tun (4) 15. Methodist (14)
8. Lutheran (3) 7. Pooi Tun (4) 7. Methodist (4) 16. Newman (12)
8. Ho Yam Tong (3) 7. Chang Ming Thien (4) 7. Newman (4) 16. Tseung Kwan O Gov't (12)
8. Hui Chung Sing (3) 8. Ming Kei (3) 7. PLK Tong Nai Kan (4) 18. QualiEd (10)
  New Asia (DNP) 8. Hui Chung Sing (3) 8. Evangel (3) 19. William Booth (9)
  Kadoorie Sec (DNP) 8. William Booth (3) 8. New Asia (3) 20. Pooi Tun (8)
    8. Evangel (3) 8. Wong Tai Shan (3) 20. Kei To (8)
    9. QualiEd (2) 8. Heung To-THT (3) 22. Ming Kei (7)
      Wai Kiu (DNP) 9. Tseung Kwan O Gov't (2) 23. Evangel (6)
      PLK No.1 (DNP) 9. Cheng Yu Tung (2) 23. Cheng Yu Tung (6)
      PLK Tong Nai Kan (DNP)   QualiEd (DNP) 23. Hui Chung Sing (6)
          Wai Kiu (DNP) 23. Wai Kiu (6)
            27. PLK Tong Nai Kan (4)
            28. New Asia (3)
              Kadoorie Sec (0)
 
 
 
 
 
 
Table Tennis - Division Three (Kowloon Three) Boys
       
Boys A Grade Boys B Grade Boys C Grade Boys Overall
               
League Table Results  League Table Results  League Table Results  Overall Results 
               
1. Ming Yin (18) 1. Tang King Po-Kln (18) 1. Pui Ching (18) 1. Tang King Po-Kln (36)
2. PLK K. T. Chong (14) 2. Tang Ying Hei (14) 2. Cognitio-Kln (14) 2. Ming Yin (30)
3. Lui Kwok Pat Fong (12) 3. St. Margaret's Coed (12) 3. St. Francis X (12) 3. Pui Ching (28)
4. Tang King Po-Kln (10) 4. Kwun Tong Kung Lok (10) 4. Kln Tech (10) 3. St. Margaret's Coed (28)
5. Lee Kau Yan (8) 5. Munsang (8) 5. Ming Yin (8) 5. Cognitio-Kln (26)
5. St. Margaret's Coed (8) 5. Shun Lee Cath (8) 5. Tang King Po-Kln (8) 6. Lui Kwok Pat Fong (22)
5. Yuen Yuen Institute (8) 5. Maryknoll Sec (8) 5. St. Margaret's Coed (8) 7. Kwun Tong Kung Lok (21)
5. Kwun Tong Kung Lok (8) 5. Lee Kau Yan (8) 5. Hung Sean Chau (8) 8. Lee Kau Yan (20)
6. Cognitio-Kln (6) 6. Szeto Ho (6) 6. Lui Kwok Pat Fong (6) 9. Tang Ying Hei (19)
6. Shun Lee Cath (6) 6. Pui Ching (6) 6. Munsang (6) 10. Shun Lee Cath (18)
7. St. Francis X (4) 6. Holm Glad (6) 6. Ning Po (6) 11. Munsang (17)
7. Szeto Ho (4) 6. Cognitio-Kln (6) 6. Nam Wah (6) 12. St. Francis X (16)
7. Pui Ching (4) 7. Lui Kwok Pat Fong (4) 7. Wong Chung Ming (4) 13. PLK K. T. Chong (14)
7. Ma Chan Duen Hey (4) 7. Ming Yin (4) 7. Workers' Children (4) 14. Nam Wah (13)
7. Wong Chung Ming (4) 7. Yuen Yuen Institute (4) 7. Shun Lee Cath (4) 15. Hung Sean Chau (12)
8. Munsang (3) 7. Nam Wah (4) 7. Holm Glad (4) 15. Yuen Yuen Institute (12)
8. Tang Ying Hei (3) 7. Law Chan Chor Si (4) 7. Law Chan Chor Si (4) 17. Holm Glad (10)
8. Lung Cheung (3) 7. Hung Sean Chau (4) 7. Lee Kau Yan (4) 17. Szeto Ho (10)
8. Nam Wah (3) 8. Lung Cheung (3) 8. Kwun Tong Kung Lok (3) 17. Kln Tech (10)
8. Delia-GP (3) 8. Chan Shu Kui (3) 8. Wing Kwong (3) 20. Chan Shu Kui (8)
9. Chan Shu Kui (2) 8. Delia-GP (3) 8. Chan Shu Kui (3) 20. Law Chan Chor Si (8)
      Ning Po-2 (DNP) 8. Kei Chi (3) 20. Wong Chung Ming (8)
      St. Francis X (DNP) 8. Ning Po-2 (3) 20. Maryknoll Sec (8)
      Ning Po (DNP) 9. Ma Chan Duen Hey (2) 24. Ma Chan Duen Hey (6)
        9. Tang Ying Hei (2) 24. Delia-GP (6)
            24. Lung Cheung (6)
            24. Ning Po (6)
            28. Workers' Children (4)
            29. Kei Chi (3)
            29. Ning Po-2 (3)
            29. Wing Kwong (3)